I henhold til vedtægternes §8 stk. 8 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Dragør Golfklub
                                       
                                    Onsdag den 29. november 2017 kl. 19


Den ekstraordinære gfeneralforsamling afholdes i klubhuset, Kalvebodvej 100, 2791 Dragør.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af nye vedtægter, tryk her.

Både de nye vedtægter og de nuværende vedtægter ligger til afhentning på klubbens kontor sammen med en redegørelse for de foreslåede ændringer. Dette materiale er tillige sendt pr. e-mail til klubbens medlemmer. Ændringsforslag til de nye vedtægter skal ske skriftligt til golf@dragor-golf.dk og være klubben i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Modtagne ændringsforslag skal af klubben fremsendes til medlemmerne pr. e-mail senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Redegørelse for foreslåede vedtægtsændringer 
I forbindelse med at Dragør Golfklub har købt golfanlægget af Dragør Golfbane A/S, er selskabet lukket. Det er derfor nødvendigt at ændre klubbens vedtægter, da der i §2 er tillagt aktionærer i Dragør Golfbane A/S visse rettigheder.
I den anledning tog bestyrelsen kontakt til DGU, som rådede klubben til at udfærdige helt nye vedtægter, da de bestående vedtægter er mere end 25 år gamle og er blevet rettet 14 gange i perioden.
Bestyrelsen har valgt at følge DGU's råd og har udarbejdet helt nye vedtægter baseret på DGU's seneste standardvedtægter.
Forslaget til nye vedtægter er således godkendt af DGU. Der er dog flyttet rundt på nogle paragraffer, uden at der er sket ændringer i teksten, mens andre er ændret i mindre omfang. Det kan derfor være vanskeligt umiddelbart at sammenligne forslaget med de nuværende vedtægter.

For at lette læsningen er de væsentligste ændringer angivet neden for.

§2 stk. 4 og 5 er ændret, således at der ikke længere er omtale af Dragør Golfbane A/S.

I §6 er der indsat et stk. 2, som lyder: ”Såfremt bestyrelsen ikke foreslår kontingentregulering på generalforsamlingen, reguleres kontingentet automatisk med ændringer i forbrugerprisindekset. Reguleringen skal oplyses i forbindelse med behandlingen af budgettet, jf. § 9”.
Baggrunden er, at klubben i mange år har været bagud med sine indtægter, således at det har været                  vanskeligt at finansiere nye investeringer. Gennem de seneste års tiltag på det økonomiske område, er vi nu ajour med vores indtægter, således at vi kan foretage investeringer i banen. Denne situation vil vi gerne bibeholde i de kommende år. Bemærk, at paragraffen er formuleret således, at pristalsreguleringen kan standses.

I §10 er stk. 3 udgået i de nuværende vedtægter.

§8 stk. 6 er ændret således, at det ikke længere bare er et medlem, der kan forlange, at der skal afholdes skriftlig afstemning. Punktet er rykket til §10 stk. 3 og ændret således, at mindst 25% af de stemmeberettigede kan kræve en skriftlig afstemning.
Af forslagets §8 stk. 7 fremgår, at stemmeret kun kan udøves ved personligt fremmøde.
Denne ændring er i overensstemmelse med Dansk Idræts Forbunds anbefalinger, da foreningstanken er, at man skal komme personligt og varetage sine interesser.

Af forslagets §10 stk. 2 fremgår, at vedtægtsændringer fremover kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.
Det vil altså ikke længere være nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, såfremt ikke mindst 2/3 af medlemmerne er mødt op til generalforsamlingen og 2/3 heraf stemmer for forslaget.

§14 stk. 1 er ændret således, at ved økonomiske dispositioner over 100.000 kr. kræves såvel formandens som kassereres underskrift.

Forslagets §19 er ændret således, at bestemmelse om klubbens opløsning kun kan vedtages af en til dette formål særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.  

Gennemførelsen af den ekstraordinære generalforsamling
Generalforsamlingen er indkaldt med godt 3 ugers varsel. Senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. den 14. november kl. 16 skal bestyrelsen have modtaget eventuelle forslag til ændringer af forslaget til nye vedtægter, for at disse kan behandles på generalforsamlingen.
Senest den 21. november kl. 16 en uge før generalforsamlingens afholdelse skal klubben pr. e-mail udsende evt. ændringsforslag til medlemmerne.
Grunden til denne procedure er, at alle medlemmer skal have mulighed for at kunne tage stilling til evt. ændringsforslag inden generalforsamlingens afholdelse.
Mindre korrektioner til de nye vedtægter kan godt besluttes på generalforsamlingen.

Her kan du finde de nuværende vedtægter
http://www.dragor-golf.dk/vedtaegter 

venlig hilsen 
Bestyrelsen
 

© Copyright 2018 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |