LOKALE REGLER FOR DRAGØR GOLFKLUB

 
1. Markeringer
    Hvide:              Out of bounds                                                                                               
    Gule:                Vandhazard
    Røde:               Parallel vandhazard
    Grønne:            Vandhazard med droppezone
    Blå.                   Areal under reparation
    Blå/sorte:         Areal under reparation med spilleforbud.
    Afstandsmarkeringer i fairways og farvede sten er til
    forkant af green. Disse er ikke flytbare forhindringer, 
    lempelse uden straf regel 24-2-b.
 
2. Træer med blåt tov eller støttepæl er ikke-flytbare forhindringer. Der skal tages lempelse efter Regel 24-2b
   
3. Kunstigt overfladebelagte veje og stier pa banen er ikke­ flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b. Alle andre veje og stier er integrerende dele at banen
 
4. Afstandsmarkeringer i fairway og farvede sten er ikke­ flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b. (Afstandsmarkeringer og farvede sten er til forkant at green).

 
5. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1
 
6. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er landet i søen ved 4. green efter at have krydset grænsen mellem de grønne pøle, og spilleren ikke ønsker at spille bolden, som den ligger, må spilleren enten gå frem efter Regel 26-1 , eller ligeledes med et straffeslag, droppe en bold i droppezonen .

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER
Hulspil: tab at hul; slagspil: 2 straffeslag

7. For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger
en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle at disse yderligere funktioner.

Vær opmærksom på opslag i klubhuset om midlertidige lokale regler.


LOCAL RULES FOR DRAGØR GOLF CLUB
1. Course Markings:

White stakes                                   Out of bounds
Yellow stakes/plates                         Water hazard
Red stakes/plates                            Lateral water hazard
Blue stakes/Plates                           Ground under repair
Blue stakes with black top                Ground under repair, play prohibited
Green stakes                                  Dropping zone
 
2. Trees with blue rope or stakes are immovable obstructions. Relief must be taken under Rule 24-2b.

3. Artificially surfaced roads and paths on the course are immovable obstructions. Relief under Rule 24-2b. All other roads and paths are integral parts of the course.
 
4. Distance markers on the fairway and colored stones are immovable obstructions. Relief under Rule 24-2b. (Distance markers on fairways and colored stones are to the front of the green).
 
5. Stones in bunkers are movable obstructions. Relief under Rule 24-1 .
 
6. If it is known or virtually certain that a ball has landed in the lake by the 4th green after crossing the margin between the green stakes, and the player does not wish to play the ball as it lies, he may either proceed under Rule 26-1 or, similarly with a 1 stroke penalty, drop a ball in the dropping zone.
 
PENALTY FOR BREACH OF THESE LOCAL RULES
Match play: loss of hole; Stroke play: 2 strokes
 
7. For all play at this course, a player may obtain distance information by using a device that measures distance only. If, during a stipulated round, a player uses a distance­ measuring device that is designed to gauge or measure other conditions that might affect his play (e.g. gradient , wind speed, temperature etc.), the player is in breach of Rule 14-3, for which the penalty is disqualification, regardless of whether any such additional function is actually used.
 

  


 

© Copyright 2020 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |