Overordnet set går det godt i Dragør Golfklub. Vi har orden i økonomien og et i øjeblikket tilfredsstillende medlemstal, men det betyder ikke, at vi kan tillade os at læne os tilbage og nyde vores eget golfspil, for der er hele tiden nye udfordringer, som vi må og skal forholde os til.
Vi er en stor klub med et årligt budget på 11 mio. kr. og med et ansvar for 10 fuldtidsansatte. Det er derfor vigtigt, at vi har fokus på økonomien, så vi til enhver tid kan indfri medlemmernes indskudsbeviser og afdrage på vores gæld og samtidig også formå at konsolidere os.
Det var hovedessensen i formand Johnny Twiles status over klubbens tilstand på det årlige sommermøde.
Her kom formanden også ind på den ny organisation, som er under opbygning, og hvor Torben Ehlers vil fungere som daglig leder. Målet med dette er, at bestyrelsen fremadrettet skal bruge mere tid på at udvikle Dragør Golfklub fremfor at drifte. Det kan ske ved at give vores dygtige medarbejdere mere individuelt ansvar.
Golfsporten står i dag med formandens ord over for store udfordringer. Antallet af golfspillere falder støt og roligt, hvorfor det er vigtigt at vi hele tiden udvikler os og forsøger at imødekomme medlemmernes forventninger. Det skal også være nemmere, sjovere og mere uformelt at være golfspiller.
Det stiller krav til os alle, og desværre lever vi i en tid, hvor individet har det med at stille sig selv før fællesskabet, og skal vi holde på vores medlemmer, som er så afgørende for vores økonomi, er det vigtigt, at vi bliver bedre til at byde nye medlemmer velkomne og lukker dem ind i vores fællesskab. Det gælder også KiK-klubberne.
Og så må vi blive bedre til at acceptere, at ikke alle er lige hurtige ude på banen. Der har desværre været nogle ærgerlige episoder hen over året, hvor folk er kommet i klammeri og har ladet sig provokere. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, og det er da også blevet italesat.
Hvorpå formanden kom med følgende udmelding:
”Vi skal ikke være en klub, hvor vi sætter regler. Vi skal være en klub, hvor man i en god tone og i fællesskab løser de udfordringer og problemer, som opstår.”


Formanden gør status på Sommermødet
For fremtiden
Johnny Twile kom derefter ind på nogle af de mange ting, vi gerne vil i Dragør Golfklub, hvis vi fortsat skal forblive at være en attraktiv klub. Vi vil f.eks. gerne være en helårsklub med en masse tilbud til vores medlemmer. Det ku’ være padelbaner, golfsimulatorer om vinteren, fysisk træning og yoga-timer. Mulighederne er mange.
Om fremtiden sagde formanden så:
”I bestyrelsen ved vi, hvad vi vil, men vi har også brug for jeres hjælp. Vi har en god økonomi, men vi er desværre ikke i en situation, hvor vi har sparet millioner sammen til f.eks. køb af ny jord til etablering af seks eller ni nye huller, og nye huller er fortsat vores drøm. Tænk, hvis vi blev den første klub herhjemme med 4x6 huller! Det ville skabe fleksibilitet og tilgodese mange, for golf er i dag blevet en tidskrævende sport, og ønsker vi at være den bedste klub, er vi nødt til at udvikle os.
Men drømme og udvikling koster. Udgifterne til personale stiger hvert år med 2-3 procent, og ønsker vi mere tilgængelighed med et færre medlemstal, vil f.eks. 200 færre medlemmer betyde en stigning i kontingentet på 1100-1200 kr.
Vi er derfor nødt til at gøre, som de fremsynede folk, der var med til at stifte Dragør Golfklub, gjorde tilbage i starten af 1990’erne, nemlig at investere for og i fællesskabet for fremtiden. Måske får vi ikke glæde af det, men det gør så vores børn og børnebørn.
Bestyrelsen vil derfor stille forslag om et ekstraordinært tilskud, når de 300 kr. pr. medlem til bunkersprojektet udløber. Der vil blive meldt mere ud i løbet af efteråret, hvor vi også melder ud om, hvad det er, vi vil med klubben, for vi vil nødig komme ud i en situation, hvor vi er nødt til at sige, at det og det kan vi ikke, fordi vi mangler penge.
Vi er, sluttede formanden, nødt til at stå sammen for at udvikle os”, sluttede Johnny Twile sit indlæg.
Økonomi
Næstformand Ulrik Ankerstjerne gav en kort gennemgang af økonomien. Vi er lige nu 5.000 kr. bedre end budgetteret, og en afvigelse i udgifterne på 61.000 kr. skyldes ekstra omkostninger i forbindelse med vores låneomlægning.
Banen
Formanden rettede undervejs i sit indlæg en stor tak til tidligere bestyrelsesmedlem Flemming Borch for hans mangeårige indsats for klubben. Flemming ønskede ikke at være en del af den ny organisation, hvilket Johnny Twile beklagede. Det var derfor hans afløser i bestyrelsen og som formand for Baneudvalget, Jørgen Jacobsen, der gav en status på banen.
Han nævnte bl.a., at bunkersprojektet vil blive afsluttet i år, og at der desværre fortsat ude på banen er en del skader efter sidste års tørke. I løbet af efteråret vil man lappe huller mv., og der vil også blive arbejdet med bedre greenområder.
Grøften på tværs af hul 11 vil også blive ændret, så den i natur kommer til at ligne græsbunkeren i venstre side foran green på hul 13. Mens det arbejde står på, vil hullet blive kortet af til et par 3 hul. Det får ikke nogen indflydelse på evt. handicapforbedringer, idet det er tilladt at ændre på tre huller totalt.
Baneudvalget har også fokus på at skabe blomsterenge og fælde faldefærdige træer og plante nyt, og så vil der komme flere farvede teeklodser for at skabe differentierede teesteder, som gerne skulle være med til at lette flowet på banen.
Jørgen Jacobsen opfordrede medlemmerne til at komme med gode ideer og input til Baneudvalget, som i dag foruden ham selv består af chefgreenkeeper Nicholas Juul Andersen, Svend Erik Larsen, Heidi Ungermann, John Davies og med Torben Ehlers som observatør.
 

 

© Copyright 2020 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |