Dragør Golfklub
Referat af sommermøde i Dragør Golfklub 29. august 2019
Overordnet set går det godt i Dragør Golfklub. Vi har orden i økonomien og et i øjeblikket tilfredsstillende medlemstal, men det betyder ikke, at vi kan tillade os at læne os tilbage og nyde vores eget golfspil, for der er hele tiden nye udfordringer, som vi må og skal forholde os til.
Vi er en stor klub med et årligt budget på 11 mio. kr. og med et ansvar for 10 fuldtidsansatte. Det er derfor vigtigt, at vi har fokus på økonomien, så vi til enhver tid kan indfri medlemmernes indskudsbeviser og afdrage på vores gæld og samtidig også formå at konsolidere os.
Det var hovedessensen i formand Johnny Twiles status over klubbens tilstand på det årlige sommermøde.
Her kom formanden også ind på den ny organisation, som er under opbygning, og hvor Torben Ehlers vil fungere som daglig leder. Målet med dette er, at bestyrelsen fremadrettet skal bruge mere tid på at udvikle Dragør Golfklub fremfor at drifte. Det kan ske ved at give vores dygtige medarbejdere mere individuelt ansvar.
Golfsporten står i dag med formandens ord over for store udfordringer. Antallet af golfspillere falder støt og roligt, hvorfor det er vigtigt at vi hele tiden udvikler os og forsøger at imødekomme medlemmernes forventninger. Det skal også være nemmere, sjovere og mere uformelt at være golfspiller.
Det stiller krav til os alle, og desværre lever vi i en tid, hvor individet har det med at stille sig selv før fællesskabet, og skal vi holde på vores medlemmer, som er så afgørende for vores økonomi, er det vigtigt, at vi bliver bedre til at byde nye medlemmer velkomne og lukker dem ind i vores fællesskab. Det gælder også KiK-klubberne.
Og så må vi blive bedre til at acceptere, at ikke alle er lige hurtige ude på banen. Der har desværre været nogle ærgerlige episoder hen over året, hvor folk er kommet i klammeri og har ladet sig provokere. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, og det er da også blevet italesat.
Hvorpå formanden kom med følgende udmelding:
”Vi skal ikke være en klub, hvor vi sætter regler. Vi skal være en klub, hvor man i en god tone og i fællesskab løser de udfordringer og problemer, som opstår.”


Formanden tegner og fortæller
For fremtiden
Johnny Twile kom derefter ind på nogle af de mange ting, vi gerne vil i Dragør Golfklub, hvis vi fortsat skal forblive at være en attraktiv klub. Vi vil f.eks. gerne være en helårsklub med en masse tilbud til vores medlemmer. Det ku’ være padelbaner, golfsimulatorer om vinteren, fysisk træning og yoga-timer. Mulighederne er mange.
Om fremtiden sagde formanden så:
”I bestyrelsen ved vi, hvad vi vil, men vi har også brug for jeres hjælp. Vi har en god økonomi, men vi er desværre ikke i en situation, hvor vi har sparet millioner sammen til f.eks. køb af ny jord til etablering af seks eller ni nye huller, og nye huller er fortsat vores drøm. Tænk, hvis vi blev den første klub herhjemme med 4x6 huller! Det ville skabe fleksibilitet og tilgodese mange, for golf er i dag blevet en tidskrævende sport, og ønsker vi at være den bedste klub, er vi nødt til at udvikle os.
Men drømme og udvikling koster. Udgifterne til personale stiger hvert år med 2-3 procent, og ønsker vi mere tilgængelighed med et færre medlemstal, vil f.eks. 200 færre medlemmer betyde en stigning i kontingentet på 1100-1200 kr.
Vi er derfor nødt til at gøre, som de fremsynede folk, der var med til at stifte Dragør Golfklub, gjorde tilbage i starten af 1990’erne, nemlig at investere for og i fællesskabet for fremtiden. Måske får vi ikke glæde af det, men det gør så vores børn og børnebørn.
Bestyrelsen vil derfor stille forslag om et ekstraordinært tilskud, når de 300 kr. pr. medlem til bunkersprojektet udløber. Der vil blive meldt mere ud i løbet af efteråret, hvor vi også melder ud om, hvad det er, vi vil med klubben, for vi vil nødig komme ud i en situation, hvor vi er nødt til at sige, at det og det kan vi ikke, fordi vi mangler penge.
Vi er, sluttede formanden, nødt til at stå sammen for at udvikle os”, sluttede Johnny Twile sit indlæg.
Økonomi
Næstformand Ulrik Ankerstjerne gav en kort gennemgang af økonomien. Vi er lige nu 5.000 kr. bedre end budgetteret, og en afvigelse i udgifterne på 61.000 kr. skyldes ekstra omkostninger i forbindelse med vores låneomlægning.
Banen
Formanden rettede undervejs i sit indlæg en stor tak til tidligere bestyrelsesmedlem Flemming Borch for hans mangeårige indsats for klubben. Flemming ønskede ikke at være en del af den ny organisation, hvilket Johnny Twile beklagede. Det var derfor hans afløser i bestyrelsen og som formand for Baneudvalget, Jørgen Jacobsen, der gav en status på banen.
Han nævnte bl.a., at bunkersprojektet vil blive afsluttet i år, og at der desværre fortsat ude på banen er en del skader efter sidste års tørke. I løbet af efteråret vil man lappe huller mv., og der vil også blive arbejdet med bedre greenområder.
Grøften på tværs af hul 11 vil også blive ændret, så den i natur kommer til at ligne græsbunkeren i venstre side foran green på hul 13. Mens det arbejde står på, vil hullet blive kortet af til et par 3 hul. Det får ikke nogen indflydelse på evt. handicapforbedringer, idet det er tilladt at ændre på tre huller totalt.
Baneudvalget har også fokus på at skabe blomsterenge og fælde faldefærdige træer og plante nyt, og så vil der komme flere farvede teeklodser for at skabe differentierede teesteder, som gerne skulle være med til at lette flowet på banen.
Jørgen Jacobsen opfordrede medlemmerne til at komme med gode ideer og input til Baneudvalget, som i dag foruden ham selv består af chefgreenkeeper Nicholas Juul Andersen, Svend Erik Larsen, Heidi Ungermann, John Davies og med Torben Ehlers som observatør.
 


Referat af sommermøde i Dragør Golfklub 30. august 2018
Her går det godt.
Oven på et hektisk sidste halvandet år med bl.a. køb af banen, overtagelse af greenkeeping i eget regi, afvikling af A/S’et og ændringer i driften af vores proshop med en pro, John Davies, som er blevet knyttet tættere til klubben, er der nu faldet ro på.
Det var derfor en tilfreds formand Johnny Twile, der gjorde halvårsstatus på årets Sommermøde.


Formand Johnny Twile gør havlårsstaus

- Sammen med en god økonomi er der nu sat et fedt punktum på en række vigtige områder, så vi nu kan koncentrere os om den daglige drift og på at skaffe nye medlemmer. Vi har haft et sommerkursus, hvor 19 ud af 25 nygolfere efterfølgende har meldt sig ind. Det initiativ vil vi fortsætte med også de næste år, for med en årlig afgang i medlemsskaren på 7 %, er det af hensyn til en fortsat god økonomi nødvendigt at have et vågent øje på rekrutteringen af nye medlemmer, sagde Johnny Twile.
Formanden sagde videre at bestyrelsen også bruger en del tid på at se på muligheder for at udvikle vores klub. Det gælder bl.a. banen, muligheden for en ny 9 hullers sløjfe og forbedringer på klubhuset. 
- Men vi kigger også på andre muligheder. Vi elsker jo alle at være her, så det er vigtigt at have et sted, hvor vi ikke bare kan spille golf i sommerhalvåret, men også udvikle os til at blive en helårsklub med et bredt tilbud til alle golfinteresserede. Det stiller krav til investeringer og bygninger, så det er ikke et løfte, men noget vi med jeres opbakning vil arbejde videre med, fordi vi har en tro på, at det er noget, som vil appellere til alle.
Af stemningen at dømme på mødet syntes man, at det var en rigtig god ide.

Kassereren René Boesen gav en status på økonomien. Som det ser ud her og nu, kommer vi ud af regnskabsåret med et overskud på ca. 980.000 kr. mod forventet lidt over millionen. Overskuddet kan dog godt ende med at blive noget mindre grundet uforudsete udgifter til genopretning af banen efter den ekstreme tørke hen over sommeren.
Det er heller ikke det fulde overskud, vi bare kan føre over i pengekassen til andet ’sjov’, idet en større del skal bruges til afvikling af gæld, til at forbedre likviditeten og til indfrielse af indskudsbeviser.
- Men vi er over all fortrøstningsfulde, afrundede René Boesen.


Der blev lyttet opmærksomt på Sommermødet

Formand for Baneudvalget Flemming Borch kunne fortælle, at man arbejder på en ny Visionsplan, og han gav via Powerpoint en oversigt over planen med særlig fokus på afvanding og vand, bunkersprojektet, anlægsarbejder og en ny driftsorganisation. Spændende og også udfordrende fordi klimaforandringen vil stille større krav til os fremadrettet.
Siden vi selv overtog driften af banen 1. januar 2017 og fik ansat en ny chefgreenkeeper har vores dygtige greenkeeperstab selv kunnet klare en masse af de opgaver, som vi tidligere måtte outsource. Vi har på den konto allerede sparet 300.000 kr.
Af kommende arbejder på banen nævnte Flemming Borch opretning af, hvad der er blevet kendt som ’Filippinergraven’, så åen på tværs af hul 11 kommer til at ligne de andre åløb på banen. I løbet af efteråret vil bunkers på hullerne 5, 9, 13 og 17 også blive færdiggjort, hvis ellers vejret arter sig. Herefter står genopretning af teesteder for tur.

Sommermødet sluttede med fri debat, og her blev der bl.a. spurgt ind til vores holdning til venskabsklubber og deraf diverse rabatordninger for at spille greenfee.
Bestyrelsesmedlem Lars Jensen svarede, at Dragør Golfklub er i Top 5 over klubber i Danmark med størst belægning, hvorfor vi bevidst har valgt ikke at prioritere den ekstra indtægt særligt højt for i stedet at kunne tilbyde vores egne medlemmer flest mulige spilletider.

Og så rundede formand Johnny Twile Sommermødet af med at ønske alle en fortsat god golfsæson.

 Referat af sommermøde i Dragør Golfklub 22. august 2017


Formand Johnny Twile varmede Sommermødet op.

- Jeg elsker at komme i Dragør Golfklub. Vi har fået en super bane, og jeg oplever en fantastisk stemning, som gør mig glad.
Sådan gjorde klubbens formand Johnny Twile status på årets Sommermødet, som er blevet en god og fast årlig tradition.
Formanden gennemgik på mødet, hvad der er sket i årets første syv måneder og sagde indledningsvis, at det har været et super spændende år, som er skelsættende på flere måder.
- Vi har købt banen, vi har overtaget greenkeepingen, og vi har en god og sund økonomi. Vi lovede jer på generalforsamlingen at passe godt på pengene, og det løfte holder vi, som det senere vil fremgå af kasserens gennemgang af økonomien. 
Johnny Twile lagde stor vægt på, at selv om vi genererer et stort overskud, så skal vi hele tiden sørge for at have penge til at kunne indfri vores forpligtelser.
- Det kan vi også godt, men som jeg tidligere har sagt, så vil det være nødvendigt med en regulering af kontingentet. Vi vil derfor komme med et forslag på den kommende generalforsamling om at pristalsregulere kontingentet. Jeg håber, at I alle vil bakke op om det forslag, for gør vi ikke det, vil der ikke gå ret mange år, før vi ikke vil være i stand til at investere i vores største aktiv, som er banen.
- Og ser vi på udviklingen i pristallet, er det i det seneste år steget med 1,5 %. Det svarer til en kontingentforhøjelse på 100 kr. pr. medlem, sagde Johnny Twile.

Overskud tæt på en million

Klubbens kasserer René Boesen fulgte op med at fortælle, at vi forventer at komme ud med et resultat på 994.179 kr. mod budgetteret 1.057.268 kr.
- Det er godt nok 63.089 kr. mindre, end hvad vi lovede på generalforsamlingen, men det skyldes bl.a. meromkostninger ved omstruktureringen, sagde René Boesen og pointerede, at trods det flotte resultat, så kan vi ikke bare tillade os at bruge løs af de penge, fordi vi skal hensætte 500.000 kr. til afvikling af gæld, 200.000 kr., til forbedring af likviditeten og yderligere 200.000 kr. til indfrielse af indskudsbeviser. Til gengæld har det i år for første gang i hans tid som kasserer været muligt at hensætte 250.000 kr. til uforudsete udgifter.
I tallene for de forskellige udvalg roste kassereren Sponsorudvalget og vores sponsorer som med en indtægt på 1,2 mio. kr. bidrager væsentligt til det flotte resultat.
- Jeg synes, der er al mulig god grund til at sige til lykke til os selv, konkluderede en tilfreds kasserer.

Baneprojekter

Formanden for Baneudvalget Flemming Borch gennemgik en række større og mindre projekter, hvoraf banens drift, som vi nu selv står for, samt bunkers- og teestedprojektet har højeste prioritet.
- Vi opsagde kontrakten med HedeDanmark pr. 1. marts i år, og det vil årligt give os en besparelse på 400-500.000 kr. Selve afviklingen med HedeDanmark er foregået i en god atmosfære, så det har været et godt forløb hele vejen igennem, sagde Flemming Borch.
Af andre ting, som står højt på dagsordenen, nævnte han sikkerheden.
- Jeg oplever, at der stadig er en gruppe, som ikke kan finde ud af at råbe FORE!, og det er ikke i orden.
Flemming Borch sagde videre, at vi forventer at renovere greenbunkers på hullerne 2, 4, 5, 7 og måske også hul 8 i år samt teestederne på hul 6 og 9. Derudover vil teestedet på hul 13 blive forlænget bagud, og tidligt på efteråret vil vi uden udgifter for klubben være udstillingsvindue for et projekt med selvvandende teesteder. Her er teestedet på hul 10 blevet valgt.
Flemming Borch slog et stort søm i rygterne om, at grunden til banens flotte stand, bl.a. skyldes, at vi gøder mere, og at vi skulle bruge flere giftstoffer.
- Det er rigtigt, vi gøder mere, men vi kører en meget stram og grøn strategi, sagde han.
Flemming Borch var også meget glad for, at medlemmerne respekterer skiltet på hul 10 om, at man ikke må påbegynde sin runde herfra før efter kl. 9.
Det medførte en kommentar fra salen om, at det er der altså nogle sponsorer, der gør. Forklaringen gav formanden for Sponsoruvalget, Geert Aagaard Jensen, som oplyste, at det drejede sig om to bolde hver anden fredag i Netværksgolfen, og at man havde fået dispensation hertil af Baneudvalget. 

Golfspilleren i Centrum

Næstformand Ulrik Ankerstjerne fortalte om Golfspilleren i Centrum, hvor vi i den seneste spørgerunde aldrig har ligget så højt i benchmark, lige som der er stor ros til vores trænerstab samt restauranten, hvad vi er meget glade for og meget stolte af. 
- Vi er i dag 1126 voksne medlemmer og 140 ungseniorer og juniorer. Af svarene i GIC kan vi se, at der er nogle, som har meldt sig ud, fordi de har haft svært ved at finde spillepartnere. Det er et problem, vi i bestyrelsen er meget opmærksomme på, og lad mig derfor her gøre opmærksom på Begynderklubben, som mødes om mandagen, samt KiK-klubberne og klubbens mange turneringer, hvor der alle steder er mulighed for at finde nye "venner". 
Ulrik Ankerstjerne gjorde meget ud af at forklare, at det er vigtigt, at medlemmerne svarer på undersøgelserne, fordi svarene er et godt og brugbart redskab i bestyrelsens arbejde for at forbedre forholdene i Dragør Giolfklub. Vi har tre medlemsundersøgelser om året, og den sidste i år kommer senere på efteråret.

Et stolt medlem

Under punktet Eventuelt var der stor spørgelyst, bl.a.om det at lukke igennem. Som en nævnte det: Det kan ikke være rigtigt, at en runde skal vare seks timer, fordi man skal lukke flere 2-bolde igennem. En anden foreslog, at 1- og 2-bolde IKKE skulle have nogen fortrinsret i weekender.
De mange 2-bolde er også blevet et problem og ikke nogen nem opgave at løse, men bestyrelsen er parate til at komme med en løsning fra og med den ny sæson. Problemet er specielt stort i weekender, på helligdage og i spidsbelastninger, og en af måderne, man kunne løse problemet på, kunne være en  tvangssammenlægning af 2-bolde samt oprettelsen af et starterteam. Skulle der være nogen interesserede til et sådant team, skal man bare henvende sig på kontoret.
Sommermødet sluttede med en forfriskende og glad kommentar fra Peer Kirkegaard Hansen, som vi alle kan tage til os:
- Vi har fået en superflot bane, så stor ros for det. Jeg er derfor stolt over at kunne sige, når jeg kommer ud på andre baner, at jeg kommer fra Dragør Golfklub!

Referat af sommermøde i Dragør Golfklub 24. august 2016
 
På årets traditionelle Sommermødet, som blev afholdt i klubhuset onsdag aften, gav bestyrelsen sin halvårlige status over ’Rigets’ tilstand.
Formand Johnny Twile indledte med endnu en gang at hylde det store frivillige arbejde, som mere end 100 personer udfører i Dragør Golfklub.
Formanden sagde, at hvad angik bestyrelsen, så har den for øje, at man alene arbejder for klubben og dens medlemmer. Der bliver lyttet til alle, men det siger sig selv, at ikke alle ønsker kan opfyldes. Han var derfor ked af, at nogen har den opfattelse, at bare man spørger tilstrækkelig mange gange, så har man krav på et svar.
- Sådan fungerer det ikke. Vi forsøger at holde et højt informationsniveau, men mange af de ting, vi arbejder med, er tanker og ideer, og det er derfor ikke alt, som kan meldes ud, men har man noget på hjerte, så brug os endelig, sagde Johnny Twile.
Formanden slog fast, at det faktisk går rigtigt godt i Dragør Golfklub. Vi har styr på økonomien, på medlemstallet, og vi er blevet ’herre i eget hus’ med købet af banen, som årligt vil give os en besparelse på 300-400.000 kr. Penge, som skal bruges til at konsolidere os og til at gøre vores bane endnu bedre. Udviklingen af banen har topprioritet. Den skal holde niveau, for ellers giver det ingen mening, at vi er her. Det bruger vi derfor rigtig mange kræfter på, sagde formanden og fortsatte:
- Det er derfor også vigtigt, at vi holder fast i at bruge de afsatte 300.000 kr. om året til renovering af bunkers og teesteder. Det arbejde blev sat i gang sidste efterår og vil blive genoptaget efter afviklingen af klubmesterskaberne. De næste huller, som står for, er hullerne 1 til 4.
Og så nævnte formanden det næste store projekt. Vi afvikler vores engagement med HedeDanmark og overtager selv greenkeeperarbejdet. Gør vi det rigtigt godt her, kan der være en besparelse på op mod en halv mio. kr.om året.
Det er tal, som får lyset frem i øjnene på kasserer René Boesen, som ifølge sin budgetopfølgning forventer at komme ud af året med et overskud på 885.685 kr., som er en smule bedre end det, vi lovede på generalforsamlingen. Det lyder af rigtig mange penge, men kassereren fremhævede, at det ikke er penge, vi bare kan bruge af, idet en stor del skal bruges til afvikling af gæld. Derfor skal vi også fremadrettet generere et årligt overskud i størrelsesordenen en halv mio. kr.
I sin taloversigt fremhævede René Boesen især sponsorindtægterne, som for året vil udgøre 1,282.000 kr. Det er stærkt for en klub som vores, sagde kassereren.
Spørgsmål og svar
Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål, og man nåede vidt omkring. Fra borebiller over kommunikation til en overdækket driving range. Om det sidste sagde formanden, at det bestemt er en ting, vi rigtig godt kunne tænke os, men her og nu foreligger der ingen plan, og der er heller ikke afsat penge til det i budgettet.
To spørgsmål trængte sig mere på. Det ene var de færre boldrendetider. Om dette sagde formanden:
- Det er et spørgsmål, som har fyldt rigtigt meget hen over foråret, og som det tidligere er blevet meldt ud, er det sket, fordi vi tror på, at det vil øge tilgængeligheden på banen. Nu tester vi det, og jeg lover, vi nok skal melde en konklusion ud inden årets udgang.
800 medlemmer er i øvrigt via Golfspilleren i Centrum blevet spurgt om de nye bookingregler giver 1) bedre mulighed for at planlægge sin golf, 2) et bedre flow på banen og 3) er det ok at sammenlægge tobolde i spidsbelastninger.
Undersøgelsen er foretaget af et eksternt konsulentfirma, og kun 68 har svaret, hvilket er lig med 8,5 % af de adspurgte. Det er for bestyrelsen et ret skuffende resultat. Konsulentfirmaet forklarer selv den lave svarprocent med, at spørgsmålene åbenbart ikke er blevet opfattet som vigtige.
Det andet spørgsmål drejede sig om, hvorfor René Neumann ikke længere fungerer som juniortræner.
Formanden for Juniorudvalget Lars Jensen:
- I forbindelse med at vi har fået et nyt juniorkoncept, har vi skullet omorganisere juniorafdelingen. Det er sket i tæt samarbejde med Dansk Golf Union for at være up to date med tiltag i juniorgolfen. For at det kan lykkes, kræver det, at alle trækker i samme retning. Det vurderede juniorudvalget efter en prøveperiode ikke ville kunne lykkes med René som juniortræner. René er dog fortsat tilknyttet som træner i Dragør Golfklub.
Herefter takkede formanden for fremmødet og ønskede alle en fortsat god golfsæson.

Referat af sommermøde i Dragør Golfklub 19. august 2015
 
Dagsorden
 • Velkomst
 • Økonomi
 • Golfbanen
 • Golfspilleren i Centrum
 • Spørgsmål til bestyrelsen
 
Ad velkomst)
Formand Johnny Twile bød velkommen og gennemgik første halvdel af året.

Rekruttering havde indtil videre været en stor succes. Vi er stort set oppe på 1100 medlemmer, hvilket er klubbens mål.  Der har været kørt en forårskampagne, hvor vi har fået en del prøvemedlemmer, og 20 af disse har indtil videre meldt sig ind. Søndag d. 30. august har vi ’Skaf et medlem’ kampagne.  (Den kampagne resulterede i foreløbig 12 nye prøvemedlemmer og 3 fuldtidsmedlemmer, red.)

Økonomien har fuld fokus. Det er vigtigt, at budget holdes. Kontoret har i en periode været lidt dyrere at drive grundet omrokering, men ellers er vi foran budgettet.

Kontor og restaurant har været igennem udskiftning. Anni gik på pension efter mere end 13 år på kontoret. Torben overtog denne post, og i overlapningsfasen har Karina været vikaransat. Farid stoppede, og restauranten er overtaget af Birgitte, som er kommet godt i gang med at sætte sit præg på vores spisevaner. Stor tak til Anni, Karina og Farid og velkommen til Birgitte og Torben.

Information og dialog. Et område vi hele tiden skal udvikle og være bedre til. Der er indført brevkasse på hjemmeside, og sort boks med ugens program. Facebook vil få et løft, og hjemmeside vil stadighed blive bedre.

Banen er altid til debat, og alle 1100 medlemmer har en mening om den. Bestyrelsens opfattelse er, at banen aldrig har været bedre. Dansk Golf og Golfonline har begge skrevet rosende anmeldelser om banen.

Eliten har klaret sig fantastisk. 1. holdet spillede i 1. division, og beholdt pladsen. 1. holdet er et hold vi kan være stolte af, og det kan bruges som guideline for os alle. De skal være mere synlige og det vil der blive gjort tiltag til inden næste års sæsonstart.

Mission. Alle udvalg er i gang med at skrive missioner, der skal gøre at vi kommer nærmere visionen for klubben. Når arbejdet er færdigt vil det blive samlet og offentliggjort.
Formanden sluttede velkomst af og henviste spørgelystne til senere på programmet.
 
Ad økonomi)
Kasserer Rene Boesen gennemgik halvårsregnskab ud fra nedennævnte præsentation:
Budgetopfølgning
1. halvår 2015
Regnskab
1. halvår
Budget
2. halvår
Forventet
Resultat 2015
Budget
2015
+/-
Indtægter 6.022.243 4.678.150 10.700.393 10.423.750 276.643
Udgifter 5.064.263 5.125.542 10.189.805 10.169.912 -19.893
Resultat 957.980 -447.392 510.588 253.838 256.750
Budgetopfølgning
1. halvår 2015
Regnskab
1. halvår
Budget
2. halvår
Forventet
Resultat 2015
Budget
2015
+/-
Kontingenter 4.408.749 3.904.150 8.312.899 8.177.500 135.399
Lejeindtægter 593.130 380.000 973.130 972.250 880
Kommunetilskud 102.780 60.000 162.780 110.000 52.780
Sponsorindtægter 780.432 192.000 972.432 912.500 59.932
Indtægter udvalg 119.151 109.000 228.151 215.500 12.651
Øvrige 18.001 33.000 51.001 36.000 15.001
Greenfee 233.159 370.000 603.159 600.000 3.159
Indskud nye 357.300 350.000 707.300 650.000 57.300
Medlemsudviklingen 2011 2012 2013 2014 Budget 2015 Status 30/6-15
Voksne 1.100 1109 1073 1043 1027 1092
Ungsenior 10 12 20 20 27 31
Junior 133 139 133 130 112 129
Passive 127 133 126 120 149 131
1. halvår 2015
 1. halvår
Budget
2. Halvår
Forventet
 2015
Budget
2015
+/-
Økonomiudvalg 1.785.706 1.674.150 3.459.856 3.455.550 4.306
Baneudvalg 2.266.698 2.584.392 4.851.090 4.835.862 15.228
Klubhusudvalg 703.757 380.150 1.083.907 1.127.000 -43.093
Aktivitetsudvalg 1.330 -10.000 -8.670 -10.000 1.330
Turneringsudvalg 72.070 91.750 163.820 167.000 -3.180
Spillerudvalg 43.374 88.100 131.474 150.000 -18.526
Ungdomsudvalg 102.255 29.500 131.755 115.000 16.755
Informationsudvalg 51.007 30.000 81.007 80.500 507
Sponsorudvalg 38.067 257.500 295.567 284.000 11.567
 
Regnskabet er bedre end budgetteret, men der er nogle udeståender til træning af prøvemedlemmer, så reelt er overskuddet ca. 150.000 kr. mindre.
Kontingentforhøjelsen på 300 kr. er øremærket til forbedringer af banen. Fremadrettet vil regnskabet indeholde en post, hvor de øremærkede indtægter/udgifter kan følges.
Ulrik Ankerstjerne gennemgik medlemssituationen. Målet er 100 nye medlemmer, og vi har til dato fået 103 medlemmer. Dette er dog inkl. Juniorer og ungseniorer. 66 % af prøvemedlemmer har meldt sig ind. Der er pt. 42 prøvemedlemmer tilbage, som forhåbentlig melder sig ind. Der vil blive lavet nye kampagner til efteråret.
 
Ad Golfbanen)
Finn Hansen orienterede om banens tilstand. Der mangler vand i øjeblikket, men banen har det godt. Dagen efter klubmesterskabet starter arbejdet med bunkers. Planen er at starte med hul 6 for at teste bunkers tilstand. Derefter tages hul 1, 2 og 3. Arbejdet vil medføre gener, som begrænses mest muligt.
 
Ad Golfspilleren i Centrum)
Ulrik Ankerstjerne gennemgik Golfspilleren i Centrum og kom med eksempler på, hvad det kan bruges til. Bl.a. blev det gennem svarene konstateret, at medlemmer og gæster havde givet vores bunkers en dårlig score, og det var en medvirkende årsag til, at der nu var afsat midler til udbedring af disse. Det er vigtigt, at folk deltager, ligesom det blev opfordret til, at medlemmer logger ind på www.golfspillerenicentrum.dk. Brugernavn ’klub72’ og password ’golfklub’.
 
Ad spørgsmål til bestyrelsen)
Spm. til om det var muligt at slå den sorte boks fra på hjemmesiden, så den ikke popper op ved alle sideskift. Torben undersøger.

Spm. vedr. grimme grøfter og grumset vand. Finn Hansen forklarede, at det grumsede vand skyldes kvælstofudledning fra vores naboer. Grøfternes tilstand er et spørgsmål om prioritering og dermed penge.

Spm. om hvor meget renovering af køkken og cafe har kostet. Svar efterflg. undersøgt. Istandsættelse af køkken samt reparation af køkkenmaskiner har kostet 67.048 kr.

Spm. til elitens manglende hensyntagen til banen specielt vedr. sandopfyldning af turf på teesteder. Sidst konstateret under Danmarksturnering i weekend. Johnny Twile meddelte, at eliten selvfølgelig ikke har nogen særrettigheder på dette område. Vil blive indskærpet.

Spm. til manglende svar fra udvalg, når det tilkendegives, at man ønsker at hjælpe til. Johnny Twile svarede, at dette ville blive gjort i fremtiden.

Spm. til KiKers fortrinsret på banen ødelagde planlægningsmuligheder. Affødte debat om manglende brug af bookede tider, og hvornår man kunne få fortrinsret uden en startliste. Alle på mødet enige om, at det er dårlig stil ikke at bruge en booket tid. Kontor vil have dette som fokusområde. Mht. fortrinsvis så nævnte Ulrik Ankerstjerne, at Herredagen har 14 tider og Flying Ladies 14 tider. Old Timers har 12 tider. Eliten og juniorer kører med startliste. Det blev på det kraftigste opfordret til, at man benytter sine bookede tider eller booker af i god tid. Endvidere skal man huske at bekræfte sin tid før start.

Spm. til, hvad der skete med forslaget om, at tildele medlemmer et hul, som medlemmet skulle være særlig obs på mht. oprydning og stand. Ulrik Ankerstjerne svarede, at der var meget få tilbagemeldinger, hvorfor det ikke var sat i værk. Det blev foreslået, at alle pr. definition stod for et eller to huller. Dette kunne gøres meget simpelt, og så kunne man håbe, at medlemmer tog det til sig. Tages op til overvejelse.

Spm. til turfsand på banen. Nogle klubber, bl.a. Kokkedal, har håndbåret sand til at tage med ud for opfyldning af turf. Torben undersøger.

Spm. til rygning og dermed skodder på banen. Generelt problem. Der blev diskuteret alt fra bortvisning til egentlig rygeforbud. Kontoret oplyste, at dette har været fokusområde, ligesom der er sat transportable askebægre op ved greenfee bord. Forslag til at baneservice kontrollerede mere. Arne Sørensen, der er formand for Baneservice, meddelte, at de er mere et serviceorgan end et kontrollerende organ. Men en ’blød’ kontrol som: ’Har I, hvad I skal bruge såsom pitchfork og ASKEBÆGER?’…

Spm. til, hvor Dragør Golfklub er så lidt synlige i de lokale medier mm. Johnny Twile meddelte, at klubben fremadrettet ville bruge medier, herunder Facebook, hjemmeside, nyhedsbreve, tavler og lokalpresse bedre. Dette vil være et højt prioriteret fokusområde.

Spm. til, hvorfor klubben ikke brugte frivillig arbejdskraft. Forholdet undersøges, da flere forhold skal tages i betragtning, herunder forskel på fritidsinteresse og arbejde, forsikringsforhold mm. Kontoret følger op.

Spm. til, om bestyrelsen vil stille krav til vores damehold, så vi ikke igen står uden et hold, efter at have brugt mange penge på det (damehold trukket for nogle år siden). Et krav kunne være deltagelse i elitematcherne om onsdagen. Debat om emnet uden egentlig stillingtagen.

Flere af ovennævnte spørgsmål overlappede hinanden, hvorfor det er essensen af disse, der er refereret. Der var endvidere en debat om boldrendetider, hvordan lukker man igennem, herunder opfordre et- og tobolde til at slå sig sammen, og hvordan river man bunker. Johnny Twile meddelte, at der vil blive forsøgt lavet instruktionsvideoer om emnerne.

Referat af sommermøde i Dragør Golfklub 27. august 2013

Formand Mette Groth-Andersen bød velkommen til de omkring 40 medlemmer inkl.bestyrelsen, som var mødt frem og meddelte at dagsordenen var gennemgang af økonomien, banestatus samt dialog efter medlemmernes ønske.

Kasserer René Boesen indledte med, at første halvårs udfordringer var bygning og finansiering af bag-lade 3 samt tilpasning af klubbens husleje til aktieselskabet til det aktuelle markedsniveau, men således at aktieselskabet fremover dog får et overskud, så selskabet kan betale sine renter, afdrag og skat.

Budgetterne for perioden 1/8 til 31/12 er revideret og specielt er forventningerne til antallet af nye medlemmer reduceret til det aktuelle niveau. Den nye huslejeaftale er næsten færdigforhandlet og den nye forventede leje er indlagt. På den baggrund forventes et overskud på 80.000 kr. A/S`et har optaget et lån på 1,5 mill. til finansiering af Baglader samt indkørsel. På den baggrund er likviditeten i såvel klubben som A/S`et tilfredsstillende.

Finn Hansen og Flemming Borch fra baneudvalget gennemgik visionsplanen for banen. Finn pointerede, at Klubben lagde stor vægt på greenkeepernes sikkerhed på banen og henstillede, at medlemmerne respekterede, når der blev arbejdet på banen.

Flemming gennemgik digesagen, og det ser ud til, at Kommunen finder en linieføring, så Klubbens anlæg ikke bliver berørt.
Under spørgetiden blev følgende forhold drøftet:
 
 • Mette oplyste, at bestyrelsen havde besluttet at forlænge Farids forpagteraftale og spurgte direkte, om nogen havde en holdning til løbetiden, eks. 3 år, 4 år eller 5 år? – om nogen havde specielle krav, forslag eller ønsker? Der var ingen reaktion til dette punkt.
 • Mette fremførte, at bestyrelsen havde drøftet at afskaffe rabatordningerne og i stedet indføre en fast pris på 200 kr. på hverdage og 250 kr. i weekends. Der kom mange gode argumenter mod at indføre en sådan ordning.
 • Fækalierne fra svanerne fandt flere for uhumske, og ønskede dem fjernet.
 • Der var ønske om flere bænke ved dameteestederne, f.eks. ved hul 14 og hul 16.
 • Som reaktion på Flemmings omtale om, at der er kommet nye regler om begrænsning af brugen af pesticider, var der forslag om, at der blev afholdt dage, hvor medlemmerne kunne pletsprøjte mod ukrudt.
 • Baneudvalget efterspurgte frivillige til hjælp med fårene. Det blev foreslået, at der blev etableret en frivillighedskoordinator i Klubben.
 • Det blev fremført, at det specielt kunne være svært at booke tider om foråret. Man hæftede sig især ved regionsgolfen og elitens onsdagsmatch, som ofte var tyndt besat i forhold til reservationerne. Mette svarede, at der var lavet en analyse og at blev arbejdet med problemet. Det blev foreslået, at nogle af regionsgoldmatcherne lægges til eftermiddage i weekenderne, hvor belastningen er begrænset.
 • Johnny Lundager udbad sig mere information til medlemmerne, som lovet af Mette på den sidst afholdte generalforsamling. Derudover mente Johnny, at datoen for generalforsamlingen i 2014 burde offentliggøres snarest, så medlemmerne kunne forberede spørgsmål inden for fristerne.
 • Der var ønske om, at der blev etableret et debatforum på hjemmesiden.
 • Jens Tholstrup fandt det uhensigtsmæssigt, at man ikke kunne booke en boldrendetid, når man havde tre bookinger. Bestyrelsen oplyste, at man var enig i, at det var uhensigtsmæssigt, men at det ikke umiddelbart stod til at ændre i Golfbox, men at bestyrelsen ville arbejde videre med spørgsmålet.
 • Det blev foreslået, at der skiftevis slås ud fra hul 1 og 10 hver anden uge, for dels at fordele belastningen af banen og dels for at give 9-hullers spillerne bedre mulighed for at spille bag-9.
 • Claus Pedersen spurgte til Klubbens politik med hensyn til tilgang af nye elitespillere. Lars Jensen svarede, at Klubben ikke gør noget aktivt for at tiltrække nye elitespillere, idet vi foretrækker, at udvikle vores egne juniorspillere, således at vi ikke påvirker ambitionerne hos juniorerne negativt.
   
Mette takkede for debatten og oplyste, at bestyrelsen havde fået mange input, som den kunne arbejde videre med.
1/9-2013/UA
 
 

© Copyright 2020 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |