Kære medlem i Dragør Golfklub,

Hermed indkaldes påny til udskudt ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub.
Generalforsamlingen finder sted onsdag den 14. oktober 2020 kl. 19:00 på Løjtegårdsskolen, Løjtegårdsvej 36, 2770 Kastrup.

Efter generalforsamling holdes sommermøde. Tilmelding obligatorisk via golfbox. Sidste tilmelding fredag d. 9. oktober 2020 kl. 1500. Kun tilmeldte får adgang til generalforsamlingen. 

Da vi som bekendt stadig er ramt af COVID-19, og der er tale om en udskudt generalforsamling, er tingene anderledes i år end sædvanligt. Læs derfor nedenstående grundigt igennem.

Vel mødt!

På bestyrelsens vegne,
Johnny Twile, formand

Særlige forhold vedr. generalforsamlingen
Af vedtægterne fremgår det, at forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være fremsendt senest den 1. februar. Vi har spurgt DGU’s jurister om, der kan dispenseres fra denne regel, hvilket er besvaret med et klart nej. Der kan derfor ikke stilles nye forslag til generalforsamlingen.

I henhold til gældende COVID 19 regler, så skal alle deltagere i generalforsamling kunne sidde ned, og der må kun være en person pr. 2 kvm., hvilket begrænser deltagerantallet til 110. 

Fuldmagtskabelon kan afhentes på klubbens kontor. Hvert medlem må i henhold til vedtægter stille med en fuldmagt.

Vi har de senere år været omkring 60 deltagere, og bestyrelsen håber, at deltagerantallet i år vil være på samme niveau. Melder der sig flere end 110 deltagere, bliver vi nødt til at udskyde generalforsamlingen endnu en gang, indtil vi må være det antal, som har tilmeldt sig. Vi henstiller derfor til, at medlemmer, som bor sammen, kun møder med et medlem, som kan få fuldmagt fra det andet medlem.

Som tidligere oplyst, har bestyrelsen grundet Coronapandemien udarbejdet et nyt budget. Det er det budget, der nu er lagt på hjemmesiden og som indstilles til godkendelse.

Der har fra mange medlemmer været fremsat ønske om, at vi indfører 10 min. interval mellem starterne. Dette kan drøftes under punktet eventuelt eller under det efterfølgende sommermøde. Der kan ikke besluttes noget under eventuelt, men bestyrelsen vil naturligvis tage hensyn til medlemmernes ønsker og – hvis det ønskes - komme med et forslag på næste års generalforsamling.

Dagsorden:
1.   Valg af dirigent
2.   Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse
4.   Forslag fra bestyrelsen
5.   Indkomne forslag fra medlemmer
      Forslag fra medlemmerne 1312 Ian Hollins og 576 Allan Jensen. Vedtægtsændring af vedtægternes § 5, stk. 1 –      Udmeldelse: Medlemskab er normalt bindende for et år ad gangen, og udmeldelse kan kun ske skriftligt til                bestyrelsen med 3 måneders varsel til 31. marts, dog i tilfælde af kontingentstigning eller anden form for ekstra        indbetalinger til Dragør Golfklub skal det være muligt at melde sig ud af Dragør Golfklub, før                                      kontingentforhøjelse eller ekstra indbetalinger kan træde i kraft.
6.   Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent, samt indskud
      Bestyrelsens foreslår kontingent nedsat fra 6.900 kr. til 6.600 kr.
      Bestyrelsens oprindelige forslag om midlertidig kontingentforhøjelse trækkes.
7.   Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
      Bestyrelsen foreslår uændret 9 medlemmer.
8.   Valg af formand, når denne er på valg
      Formanden er ikke på valg i år.
9.   Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er på valg
      Ulrik Ankerstjerne, Næstformand og kasserer (modtager genvalg)
      Nicolaj Lyck, Klubhusudvalg (modtager genvalg)
      Lars Jensen, Sportsudvalg (modtager genvalg)
      Jørgen Jakobsen, Baneudvalg (modtager genvalg)
      René Boesen (udtrådt uden for tur)
   
      Bestyrelsen indstiller følgende til nyvalg:
      Carsten Ardilsø (for 1 år)
      Heidi Ungermann (for 2 år)
10. Forslag til Suppleanter:
      Malene Hansen
11. Valg af revisor
      Bestyrelsen indstiller valg af TT Revision statsaut. revisionsaktieselskab
12. Eventuelt

Dagsorden til afsluttende sommermøde
1. Velkomst v/Johnny Twile
2. Halvårsregnskab v/Ulrik Ankerstjerne
3. Golfbanen og klubhus. Følgende emner vil blive gennemgået
     a) Opkøb af jord til anlæggelse af nye huller v/Johnny Twile
     b) Udvidelse af klubhuset med henblik på at multirum v/Nicolaj Lyck
     c) Etablering af nye søer på golfbanen for at sikre, at vi har vand nok til at vande greens i tørre perioder.                       v/Johnny Twile
     d) Grovbudget for disse investeringer og finansieringen heraf v/Ulrik Ankerstjerne
4. Spørgsmål til bestyrelsen

© Copyright 2020 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |